Etická linka

Etická linka spoločnosti MSM GROUP s.r.o., predstavuje účinný nástroj a dôveryhodný spôsob, ktorý slúži pre oznamovateľov na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti. 

Postup podania a preverovania oznámenia  je definovaný vo vydanej organizačnej smernici a  v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie.

Oznámenie je možné podať s označením „Etická linka“:

  • Poštou v uzatvorenej obálke na adresu MSM GROUP s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 
  • Elektronickou poštou denne cez kontaktný formulár.

Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa.